Yoga Rakshati Rakshitah: A peaceful yoga day celebration at BGS PS: